left DivX Sinema Forum logo_right

Hoşgeldin Misafir ( Giriş | Kayıt Ol )

Sinema Filmleri

> Bölüm Kuralları

1-Hukukçu olmayanlar bu odada açılan iletilere hukuksal içerikli ve/veya hukuki yol gösteren cevap yazmamalıdır.

2-Gruba üye olmayan Hukukçu arkadaşların cevap verdiği başlıklara grup üyelerinden hiçkimse ayrıca herhangi bir cevap yazmayacaktır.
Hukukçu olup da gruba üye olmayanların cevaplarında hukukçu olduklarını belirtmeleri halinde iletileri silinmeyecektir.

Bu kurallara uymayan iletiler haber verilmeden silinecektir.

Hukukçular Grubu

Apartman Sorunları

2 Sayfa V  1 2 >  
Konuya Cevap EkleYeni Konu Baslat
left > Apartman Sorunları, Yönetim,giderler ve komşuluk ilişkileri seperator Ayarlar V right
istiklal
mesaj Jul 10 2005, 02:33:36 PM
İleti #1


Hukukçu (Hukukçular Grubu Üyesi)
***

Grup: Üyeler
İleti: 773
Katılım: 18-November 04
Nereden: Eskişehir
Üye No.: 13,947Merhaba,bu başlık altında hemen hepimizi ilgilendiren ve sık karşılaşılan bir konuya,apartman sorunlarınıza hukuki yol göstermeye çalışacağım.Şimdilik size ilgili kanun hükümlerini anlatacağım.Saygılar...
TEMEL KAVRAMLAR
KANUN:
Bu konuda başvurabileceğimiz iki temel kanun vardır.İlki genel nitelikte bir kanun olan Medeni Kanunu'muz,diğeri de özel nitelikteki Kat Mülkiyeti Kanunu'muzdur.
Bağımsız bölüm:
Bağımsız mülkiyete konu olan bölümler.Bundan anlaşılması gereken temel bölümler,içinde oturduğumuz daireler ve dükkanlardır.
Eklenti:
Bir bağımsız bölümün dışında olup, doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş olan yerler.Örneğin,kömürlük.
Ortak yerler:
Anagayrimenkulün (burada apartman) bağımsız bölümleri dışında kalıp, korunma ve ortaklaşa kullanma veya faydalanmaya yarayan yerleri.Örneğin,merdivenler,kazan dairesi,asansör vb.
QUOTE
IV - Ortak yerler:
Madde 4 - Ortak yerlerin konusu sözleşme ile belirtilebilir. Aşağıda yazılı yerler ve şeyler bu kanun gereğince her halde ortak yer sayılır.
a) Temeller ve ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, avlular, genel giriş kapıları,antreler, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar ve buralardaki genel tuvalet ve lavabolar, kapıcı daire veya odaları, genel çamaşırlık ve çamaşır kurutma yerleri, genel kömürlük ve ortak garajlar, elektrik, su ve havagazı saatlerinin korunmasına mahsus olup bağımsız bölüm dışında bulunan yuvalar ve kapalı kısımlar, kalorifer daireleri, kuyu ve sarnıçlar, yapının genel su depoları, sığınaklar,
cool.gif Her kat malikinin kendi bölümü dışındaki kanalizasyon tesisleri ve çöp kanalları ile kalorifer, su,havagazı ve elektrik tesisleri, telefon, radyo ve televizyon için ortak şebeke ve antenler sıcak ve soğuk hava tesisleri,
c) Çatılar, bacalar, genel dam terasları, yağmur olukları, yangın emniyet merdivenleri.
Yukarıda sayılanların dışında kalıp da, yine ortaklaşa kullanma, korunma veya,faydalanma için zaruri olan diğer yerler ve şeyler de (Ortak yer) konusuna girer.

Kullanma hakkı:
Kat maliklerinin ortak malik sıfatiyle paydaşı bulundukları bu yerler üzerindeki faydalanma hakları
Sözleşme:
Kat mülkiyetinin veya irtifakının kurulmasına ait resmi senet.
Yönetim Planı:
Yönetim planı yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini yönetici ve denetçilerin alacakları ücreti ve yönetime alt diğer hususları düzenler. Yönetim planı, bütün kat maliklerini bağlıyan bir sözleşme hükmündedir.
Yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde, anagayrimenkulün yönetiminden doğacak anlaşmazlıklar Kat Mülkiyeti Kanunu'na ve genel hükümlere göre karara bağlanır.

Kanuna göre,
QUOTE
II- Bağımsız bölümlerle eklentiler ve ortak yerler arasındaki bağlantı:
Madde 6 - Bir bağımsız bölümün dışında olup, doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş olan kömürlük, su deposu, garaj, elektrik, havagazı veya su saati yuvaları, tuvalet gibi eklentiler,ait olduğu bağımsız bölümün bütünleyici parça- sı sayılır ve o bölümün maliki, eklentilerin de tek başına maliki olur.
Bağımsız bölüm üzerinde kat mülkiyetiyle ve diğer kat maliklerinin haklarıyla bağdaşması mümkün olmayan irtifaklar kurulamaz.
Bağımsız bölümlerin başkasına devri, kayıtlanması veya kiralanması halinde, eklentiler ve ortak yerler de kendiliğinden devredilmiş, kayıtlanmış veya kiralanmış olur.


QUOTE
Kanuna göre temelde,kat maliki haklarını "arsa payı" oranına göre kullanır.Yani sahip olduğu daire sayısı ve bu dairelerin sağladığı arsa oranı.

KAT MALİKLERİNİN HAKLARI:
Bağımsız bölüm ve eklentiler üzerindeki haklar:
Her kat maliki kendisine bağlı bağımsız bölümü tek başına kullanabilir,ondan yararlanabilir,satabilir,kiraya verebilir.Bu haklarını korumak için gerekli tüm davaları açabilir.
Ancak,her hakkın bir yükümlülük içerdiği göz önüne alınırsa,komşularını rahatsız edecek davranışlardan ve sözleşme ile yönetim planına aykırı kullanımdan kaçınmak zorundadır. (Kat Malikleri Kanunu md 15-bundan böyle KMK olarak anılacaktır.-)
Ortak yerlerdeki haklar:
Kömürlük,teras,garaj gibi oratak yerlerde kat malikleri haklarını arsa payı oranına göre kullanırlar.Ancak ortak yerlerin kim tarafından nasıl kullanılacağı kat maliklerinin anlaşması ile de belirlenebilir.
QUOTE
Kat maliklerinin ortak yerlere ilişkin haklarını kiracısı da kullanır.

KAT MALİKLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
Giderlere Katılma Borcu:
Kat maliklerinden her biri,tüm ortak yerlerin bakım,onarım giderleri,yönetici,kapıcı,kaloriferci ücretlerine ve ortak tesislerin (Örneğin,düğün salonu) işletme giderlerine katılmakla yükümlüdür.
Kapıcı, kaloriferci,bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak;
Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım,koruma ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında;katılmakla yükümlüdür.
Bir kat maliki,aksine bir anlaşma olmadıkça,bu giderlere katılmaktan kaçınamaz.(KMK md.20)
QUOTE
Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde on hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.(KMK md 20)


QUOTE
Madde 25 - Kat maliklerinden biri bu kanuna göre kendisine düşen borçları ve yükümleri yerine getirmemek suretiyle diğer kat maliklerinin haklarını, onlar için çekilmez hale gelecek derecede ihlal ederse, onlar, o kat malikinin müstakil bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini hakimden isteyebilirler.
Bu gibi bir kat maliki hakkında, bağımsız bölümün mülkiyetinin dava tarihin- deki değeri o kat malikine ödenerek bu mülkiyetin diğer kat maliklerine, arsa payları oranında devredilmesi için dava açılmasına kat malikleri kurulunca karar verilir; bu kararı almak için çoğunluk sağlanamazsa veya kat maliklerinden bir kısmı bu davayı açmak istemezse, davayı öteki kat malikleri açar ve davalının bağımsız bölümünün mülkiyeti, davayı açmış olan kat maliklerine, arsa payları oranında, devrolunur.
Aşağıdaki durumlarda, birinci fıkrada yazılı çekilmezlik, her halde mevcut farz edilir
a) Ortak giderlerden ve avanstan kendine düşen borçları ödemediği için hakkında iki takvim yılı içinde üç defa icra veya dava takibi yapılmasına sebep olunması;
cool.gif Anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh hakimi tarafından verilen emre rağmen, bu kanunda yazılı borç ve yükümleri yerine getirmemek suretiyle öteki kat maliklerinin haklarını ihlal etmekte devamlı olarak bir yıl ısrar edilmesi;
c) Kendi bağımsız bölümünü randevu evi veya kumarhane veya benzeri yer ola- rak kullanmak suretiyle ahlak ve adaba aykırı harekette bulunması.
Bu maddedeki dava hakkı, sebebinin öğrenilmesi tarihinden başlayarak altı ay ve her halde dava hakkının doğumundan başlayarak beş yıl içinde kullanılmazsa ve dava sebebi de ortadan kalkmışsa düşer.


Yapmama Yükümlülükleri:
1-Kat maliklerinden biri,diğerv kat maliklerinin tümünün rızası olmadıkça(oybirliği ile karar alınmadıkça) anataşınmazın ortak yerlerinde,onarım ve tesisler,değişik renkte dış badana ve boya;kendi bölümünde de anayapıya zara verecek nitelikte onarım ve değişiklik (Örneğin balkonu kapatma) yapamaz.(KMK md 19)
2-Anataşınmazın,tapu kütüğünde mesken,iş veya ticaret yeri olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde dispanser,klinik,ecza laboratuarı gibi müesseler yapamaz.Bunun aksi sözleşme ile kararlaştırılamaz,oy birliği ile de olsa aksine karar alınamaz.(KMK md 24)
3-Kat malikleri kurulunun oybirliği ile kararı olmadıça,kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerde eğlence(Örneğin Kahvehane),beslenme(Örneğin lokanta) gibi yerler açılamaz.
Katlanma yükümlülüğü:
Bir bağımsız bölümde veya ortak yerlerde yapılması gereken onarım için diğer bir bağımsız bölüme girilmesi gerekiyorsa,o bölümün maliki veya orada oturanlar gerekli işlerin yapılması için giriş izni vermeye mecburdurlar. (KMK md 23)
ANATAŞINMAZIN YÖNETİMİ:
Yönetim Planı:
Yönetim planı,kat mülkiyetinin kurulma aşamasında paydaşlar arasında imzalanıp diğer resmi belgelerle birlikte tapu müdürüne verilir.
Yönetim planının değiştirilmesi,kat maliklerinin ,4/5'nin oyu ile değiştirilebilir.
Değişikliğe razı olmayan kat malikinin mahkemeye başvurması mümkündür.(KMK md 33)
Kat Malikleri Krulu ve Kararları:
Anataşınmaz kat malikleri kurulunu kararlarına göre yönetilir.Ancak alınacak kararlar,resmi senede,yönetim planına ve kanunun amir hükümlerine aykırı olamaz.
Kat malikleri yılda 1 defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda toplanır.Toplantı için kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasının katılımı şarttır.
QUOTE
Yani 7 daire varsa,A ve B ikişer dairenin maliki C ,D,E de birer daire maliki ise A,B,C ile toplantı yapılabilirken;C,D,E iel toplantı yapılamaz.Çünkü ilk durumda 2+2+1 arsa payı sağlanmışken ikinci durumda 1+1+1 arsa payı vardır.Biraz karışık oldu galiba... blink.gif
toplantı için A,B ve C veya A

Kararlar kural olarak(belirli durumlar hariç) oy çokluğu ile alınır.
Kat malikleri toplantı gün,yer ve saati en az 15 gün önceden kat malikerine bildirilir.Aksi durum toplantı kararlarının iptaline yol açabilir.Birinci toplantıda yeterli katılım sağlanamadığında en geç 1 hafta sonra 2.toplantı yapılr.2. toplantıda katılım için bir nisap aranmaz.
Bazı kararlar çifte çoğunlukla (pay ve paydaş çoğunluğu) alınmalıdır:
a-Ortak yerlere faydalı yenilik ve ilavelerin yapılması
b-Ortak ısınma sisteminin doğalgaz kullanılmak amacıyla(ve ya başka bir yakıt türü)ferdi ısınma sisteminde dönştürülmesi
c-yönetici ve denetçi seçimi
Bazı kararlar oybirliği ile alınmalıdır:
a-Mesken olarak gösterilen bağımsız bir bölümde eğlence,toplantı,beslenme yeri;imalathane gibi yerlere dönüştürülmesi
b-Ana taşınmazın tamamına ilişkin tasarruf işlemleri
c-Ana taşınmazın dış duvarlarının,dam ve çatısının reklam almak amacayıla kiralanması gibi önemli yönetim işleri vb.
Yönetici:
Ana taşınmazın 8 veya daha fazla bağımsız bölümünün bulunması durumunda yönetici atanması mecburidir.
Yönetici her yıl kat malikleri kurulunca atanır.Yönetici atanmazsa sulh hukuk hakimince bir yönetici atanır.
Denetçi(ler):
Kat malikleri kurulu,isterse,yöneticinin işelemlerini denetlemek üzere denetçi(ler) atayabilir.
QUOTE
Kat Mülkiyeti Kanunu
Görevli mahkeme:
Ek Madde 1 - (Ek: 13/4/1983-2814/15 md.)
Bu Kanunun uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlık sulh mahkemelerinde çözümlenir.
User is offlineProfiline GitÖM
Go to the top of the page
+Quote Post
dursunsir
mesaj Aug 5 2005, 11:20:22 AM
İleti #2


divxtutkusu yamağı
**

Grup: Üyeler
İleti: 245
Katılım: 14-July 04
Üye No.: 5,130Bu konuya ilişkin,

İlgilenen Arkadaşlara,

Yaklaşım Yayıncılıktan Çıkan,

APARTMAN YÖNETİMİ VE KAPICILAR
http://www.yaklasim.com/anasayfa/urunler/m...r/kapicilar.htm

isimli kitap önerilir..
Kitaptan seçmeler:
Kat Maliklerinin Hakları ve Yükümlülükleri

Anagayrimenkulün Yönetimi

Yöneticinin Atanması, Görevleri, Sorumlulukları, Hakları ve Denetlenmesi

Apartmanın Tescil Edilmesi ve Kapıcı İçin Bildirge Verilmesi Gereken Kurumlar ve Bildirimler

Konut Kapıcılarının İş Kanunu Kapsamına Alınması, İş Sözleşmesi, Eski Hükümlü, Terör Mağduru, Emekli ve Geçici Kapıcı Çalıştırılması

Kapıcı Konutlarının Nitelikleri, Kapıcılara Konut Verilmesi, Kapıcının Elektrik ve Su Giderleri, Kapıcı Konutunun Tahliyesi

Kapıcıların Çalışma Süreleri ve Kapıcıların Yıllık Ücretli İzin Uygulaması

Kapıcılara Ücret Ödenmesi ve Ücretle İlgili Hususlar

Kapıcıya İhbar ve Kıdem Tazminatı Ödenmesi, Kapıcının İşsizlik Ödeneğine Hak Kazanma Koşulları

Apartman Yönetiminin Kapıcıyla İlgili Diğer Yükümlülükleri İle Kapıcıların Görev ve Sorumlulukları
User is offlineProfiline GitÖM
Go to the top of the page
+Quote Post
yabani
mesaj Aug 5 2005, 02:13:27 PM
İleti #3


Mafi Kalbi Gayrullah
Group Icon

Grup: Emekli
İleti: 3,636
Katılım: 8-April 04
Nereden: Keçi-Armut-Yabani Diyarı
Üye No.: 659Ben bir soruda bulunayım.

Dairemize ait (tapuya birleşik) bir garajımız var. projede Garaj olarak geçiyor. ev sahibi babam görünüyor ve bu garaj'ı bir kırtasiyeye depo olarak kiraya vermiş durumda.
bu alanın depo olarak kullanımında mal yükleme çıkarma olayı ayda en fazla 2 kez ve o da 5-10 dakika sürüyor. (çevresel rahatsızlık yok), bazı aylar hiç olmuyor ve mal yükleme/çıkarma kamyon yanaştırarak olmuyor.

şimdi bana göre benim ve bina yönetiminin haksız olduğumuz durumlar mevcut.

benim haksız olduğum durum :

Bina yönetimi, binadaki işyerlerinin tahliyesi kararını aldı ve garajımızdaki kiracı da işyeri pozisyonunda olduğu için onun da tahliyesi söz konusu, fakat babam henüz kira sözleşmesinin bitmediğini söyleyerek kişiyi tutuyor. bina ise kiracının çıkarılmasını istiyor. buradan alınan kira babam için önemli sayılır.

Binanın haksız olduğu durum :

Binanın Garaj girişimiz olan bölümünde aslında eskiden bahçe vardı, bu bahçe varken garaj girişimiz beton ile ayrılmış durumdaydı, sonraları bu bahçenin tamamı betonlanarak park yeri haline getirildi. sonrasında park yerine daha çok araba sığabilmesi için demir aparatlarla bölümlere ayrıldı. fakat bölme demirlerinin bir tanesi benim garaj girişimin tam ortasına denk geliyor ve ben garaj'a araba sokmak istesem de sokamıyorum. ayrıca tam garaj girişimde 4 araba park halinde oluyor. bina da bunu düzeltmeyi istemiyor. elbet bir süre sonra garajdaki kiracı çıkmak zorunda kalacak ve ben garajımı garaj olarak kullanacağım. bu halde kendi garajıma giriş yapamıyacağım demektir.

Bildiğim kadarıyla garaj girişim ortak mülk sayıldığı halde kullanımının bana ait olması gerekmekte. yani parkyeriyle ilgili bir yapısal değişiklik olurken burasınında gidere dahil olması ama kullanım hakkının bende olması gerekli diye biliyorum. garaj girişime park ederek benim kendi mülkümü kullanmamı engellemeleri, benim başkasının kapısının önüne duvar örmemle eşdeğer bir örnek teşkil ediyor, park edilen yer de, duvar örülen yer de ortak kullanım alanı fakat kişiye has sayılırlar.

Acaba doğru mu biliyorum ?

Bina işyerlerinin tahliyesi kararına istinaden bize dava açabilir mi? açarsa bizim yükümlülüklerimiz ne olur/olabilir?

Binanın benim garaj girişimi engelleyebilmek, garaj girişimi park yeri olarak kullanma hakkı var mı?

Aslında garajı kendim kullanmak istiyorum, ama babam bu konumda herşeyden önemli. bu bağlamda kiracı ile kontrat yapmadan, garajı depo olarak kullanmasına izin vermek bize bir çözüm sağlayabilir mi? aslında garaj olan bir yerin depo olarak kullanılması aykırı bir durum mudur?

ileride kiracı çıktığında garaj ile evi birbirine bağlıyabilirmiyim (evden garaja içten merdiven indirebilir miyim? garaj oldukça büyük olduğundan bir kısmını ev, bir kısmını kişisel sinema salonu, bir kısmını hobi mekanı, bir kısmını da araba park etmek için kullanmayı düşünüyorum. garajın kendi su/elektrik vs. bağlantıları ve sayaçları mevcut.
User is offlineProfiline GitÖM
Go to the top of the page
+Quote Post
umudovski
mesaj Aug 12 2005, 01:12:35 PM
İleti #4


Avukat
Group Icon

Grup: Veteran
İleti: 20,928
Katılım: 13-January 05
Üye No.: 21,548@yabani,

QUOTE
Bildiğim kadarıyla garaj girişim ortak mülk sayıldığı halde kullanımının bana ait olması gerekmekte. yani parkyeriyle ilgili bir yapısal değişiklik olurken burasınında gidere dahil olması ama kullanım hakkının bende olması gerekli diye biliyorum. garaj girişime park ederek benim kendi mülkümü kullanmamı engellemeleri, benim başkasının kapısının önüne duvar örmemle eşdeğer bir örnek teşkil ediyor, park edilen yer de, duvar örülen yer de ortak kullanım alanı fakat kişiye has sayılırlar.

Acaba doğru mu biliyorum ?Doğru biliyorsun üstadım. Şöyle ki; senin ortak yerler üzerinde her bina maliki gibi ortak bir hakkın var. Senin şu anda maliki olduğun bölümü kullanmanı diğer malikler engelliyorsa senin dava açarak bu engellemeyi ortadan kaldırman gerekecektir. Garaj mülkiyeti sana aitse diğer malikler bu hakka saygı göstermelidirler. BU nedenle dava açman gerekecektir.QUOTE
Bina işyerlerinin tahliyesi kararına istinaden bize dava açabilir mi? açarsa bizim yükümlülüklerimiz ne olur/olabilir?


Bina yönetimi oyçokluğuyla almış olduğu bu tahliye kararına istinaden size malik olduğunuz için dava açabilir. Buna hakkı var kanunen. Her şeyden önce orası garaj olarak gözüküyor bina planında ve tapuda. Siz hukuka aykırı olarak orayı bir işyeri olarak kiralamışsınız. Bu hukuksal açıdan yasak. Tapuda ve planda ne olarak gözüküyorsa o amaç için kullanabilirsiniz. Buna aykırı kullanımlarda bina yönetimi planın uygulanması için aleyhinize dava açma hakkına sahiptir. Sizin ne yazık ki burada haklı olarak gösterebileceğiniz bir açıklamanız olamayacaktır. Çünkü garajı kiralıyorsunuz. Evet oranın malikisiniz ve tasarruf yetkisi sizde. Ama bina yönetimi buna izin vermezse davayı kazanmanız zor gözüküyor kanımca. Sonuçta yaptığınız kira sözleşmesi plana aykırı.QUOTE
Binanın benim garaj girişimi engelleyebilmek, garaj girişimi park yeri olarak kullanma hakkı var mı?


Kesinlikle böyle bir hakkı yok bina yönetiminin ve maliklerin. Senin taşınmaz üzerindeki kullanım hakkın engelleniyor şu an. Bunun için senin dava açman ve bu durumu tespit ettirmen gerekiyor. Kanımca davayı kazanır ve tüm engellemeleri ortadan kaldırtman gerekiyor. Mahkeme durumu tespit edecek ve garaja yönelik engellemenin kaldırılmasına karar vererecektir. Garaj girişi senin mülkiyetinde olduğu için bina yönetimi haksız durumda.


QUOTE
Aslında garajı kendim kullanmak istiyorum, ama babam bu konumda herşeyden önemli. bu bağlamda kiracı ile kontrat yapmadan, garajı depo olarak kullanmasına izin vermek bize bir çözüm sağlayabilir mi? aslında garaj olan bir yerin depo olarak kullanılması aykırı bir durum mudur?


Böyle bir durum yine bina yönetimi engeline takılacaktır. Bina yönetimi duruma göz yumarsa istediğin durum gerçek olabilir üstadım. Ayrıca kanun da hatırladığım kadarıyla buna engel. İşyeri olarak veya depo olarak kullanılabilmesi için planda bu yerin böyle bir amaca tahsis edilmiş olması gerekir. Bu nedenle senin dışında başka bir üçüncü şahsın garajı depo niyetiyle kullanması imkansız duruma gelmektedir. Ama sen dilediğin şekilde kullanabilirsin.


QUOTE
ileride kiracı çıktığında garaj ile evi birbirine bağlıyabilirmiyim (evden garaja içten merdiven indirebilir miyim? garaj oldukça büyük olduğundan bir kısmını ev, bir kısmını kişisel sinema salonu, bir kısmını hobi mekanı, bir kısmını da araba park etmek için kullanmayı düşünüyorum. garajın kendi su/elektrik vs. bağlantıları ve sayaçları mevcut.


Üstadım sen elbette malik olarak garaj üzerinde istediğin şekilde tasarrufta bulunma hakkına sahipsin. Orayı bir sinema salonu haline getirebilir, hobi mekanı olarak dayayıp döşeyebilirsin. Bina yönetimi bu konuda söz sahibi değil. Ama garaj ile evi bağlaman konusunda belediye engelini aşman gerekecektir. Çünkü bu işlem planda değişiklik getirmektedir. Belediye onay, olur vermeden işlem yaparsan bina yönetimi yine dava açma hakkına sahip. Belediye olur verirse bina yönetimi ancak belediyenin bu kararına karşı iptal davası açar. Bu iş için belediyeye başvurman ve yeni planı onaylatman gerekecektir. Belediye yetkilileri gelip inceleme yapacak ve yaptığın değişikliğin binaya zarar vermeyeceğini görürlerse olur raporu vereceklerdir.


Umarım verdiğim bilgiler yararlı olur. Saygılar üstadım.

Bu ileti umutseker tarafından Aug 12 2005, 01:13:42 PM yeniden düzenlenmiştir.
User is offlineProfiline GitÖM
Go to the top of the page
+Quote Post
Lautreamont
mesaj Aug 12 2005, 01:20:35 PM
İleti #5


Master
****

Grup: Üyeler
İleti: 2,182
Katılım: 16-August 04
Üye No.: 7,159Bende oldukça basit bir soru sorayım.

Şimdi ben kirada kalıyorum. Bir öğrenci evi olduğu için ev sahibi kontrata evde kedi köpek gibi evcil hayvanlar beslemek yasaktır yazmış. Kontrata uymazsan evden çıkartılabileceği yazıyor. Biz bunun altına imzamızı attık ama evde evcil hayvan beslemek istiyoruz. Kontratı umursamayacaz, farkedilirsek bu bizim için büyük bir sorun olur mu?

Okulda ilk yıl gördüğüm genel hukuk derslerindeki hocama sorduğumda, öyle bir hakkın olmayacağı, kişisel özgürlüğe karşı çıktığından, sözleşmedeki o madde imzalasan dahi geçersizdir diyor. Doğru mudur?

Ev sahipleri bu kontratlar doğrultusunda ne gibi yaptırımlarda bulunabilir?

Sevgiler

Bu ileti mood tarafından Aug 12 2005, 01:21:36 PM yeniden düzenlenmiştir.
User is offlineProfiline GitÖM
Go to the top of the page
+Quote Post
demerzel
mesaj Aug 12 2005, 01:55:36 PM
İleti #6


Advanced Member
***

Grup: Üyeler
İleti: 508
Katılım: 2-May 04
Nereden: Bursa
Üye No.: 1,831mood arkadaşın sorusunu ben de merak ediyorum. Birde yeni kiracı-ev sahibi durumlarını düzenleyen kanunu epey aramama rağmen bulamadım. Elinde olan varsa buraya atabilir mi ? Yani yeni borçlar kanunu. Aradığımda hep eski kanun çıkıyor karşıma.
User is offlineProfiline GitÖM
Go to the top of the page
+Quote Post
umudovski
mesaj Aug 12 2005, 01:57:32 PM
İleti #7


Avukat
Group Icon

Grup: Veteran
İleti: 20,928
Katılım: 13-January 05
Üye No.: 21,548QUOTE(mood @ Aug 12 2005, 02:30 PM)
Bende oldukça basit bir soru sorayım.

Şimdi ben kirada kalıyorum. Bir öğrenci evi olduğu için ev sahibi kontrata evde kedi köpek gibi evcil hayvanlar beslemek yasaktır yazmış. Kontrata uymazsan evden çıkartılabileceği yazıyor. Biz bunun altına imzamızı attık ama evde evcil hayvan beslemek istiyoruz. Kontratı umursamayacaz, farkedilirsek bu bizim için büyük bir sorun olur mu?

Okulda ilk yıl gördüğüm genel hukuk derslerindeki hocama sorduğumda, öyle bir hakkın olmayacağı, kişisel özgürlüğe karşı çıktığından, sözleşmedeki o madde imzalasan dahi geçersizdir diyor. Doğru mudur?

Ev sahipleri bu kontratlar doğrultusunda ne gibi yaptırımlarda bulunabilir?

Sevgiler
*
Kira sözleşmesi bir sözleşmedir ve her iki tarafa da yükümlülükler getirir. Kontrata böyle bir madde konulması ev sahibine üstünlük sağlıyor. Kiracının sözleşmeye aykırı davranması tahliye sebebidir (ev sahibi de aykırı davranamaz). Hatta bırak kontratı binanın yönetim planında evcil hayvan beslemeye dair bir hüküm yoksa besleyemezsin. Eğer böyle bir hüküm varsa ve kontratta da buna aykırı bir madde yoksa besleme hakkın var. Ancak yılan v.b hayvanları hiçbir şekilde besleme hakkın yok. (izin olsa bile) Bu tamamen yasaya aykırı.

Kontrata uymadığınız için malik kiracı aleyhine tahliye davası açabilme hakkına sahiptir. Evcil hayvan besleme hakkı kişisel bir hak değildir. Kişisel haklar kanunla belirli ölçüye kadar sınırlanabilir. (seyahat, ikamet v.cool.gif. Evcil hayvan besleme hakkı galiba ABD'de kişisel bir hak olmalı. Ama bizde böyle bir durum sözkonusu değil. Bu nedenle eğer evsahibi ile aynı binada oturmuyorsanız veya birisi sizi ev sahibine ihbar etmeyecekse veya alacağınız evcil hayvan gürültü çıkarmayacaksa besleyin derim ama yakalanırsanız evden çıkmanız için tahliye davası açılabilir.


Saygılar....
User is offlineProfiline GitÖM
Go to the top of the page
+Quote Post
umudovski
mesaj Aug 12 2005, 02:22:57 PM
İleti #8


Avukat
Group Icon

Grup: Veteran
İleti: 20,928
Katılım: 13-January 05
Üye No.: 21,548QUOTE(demerzel @ Aug 12 2005, 03:05 PM)
Birde yeni kiracı-ev sahibi durumlarını düzenleyen kanunu epey aramama rağmen bulamadım. Elinde olan varsa buraya atabilir mi ? Yani yeni borçlar kanunu. Aradığımda hep eski kanun çıkıyor karşıma.
*
Bu durumu (kiracı-ev sahibi) düzenleyen Yeni Medeni Kanunu siteye ekledim çoktan. İmzamda da bulabilirsiniz dl linkini. İlgili kanunu veya diğer eklenen kanunları ön izlemeli olarak görmek istiyorsanız bu başlığa tıklayıp bakabilirsiniz. Diğer kanun da Kat Mülkiyeti Kanunu'dur. Bu kanunu da Borçlar Kanunu ile birlikte ekleyeceğim ilgili kısma. Ancak Borçlar Kanunu'nun yenisi halen çıkmadı. Yani komisyonda hazırlanıyor ve galiba yeni yasama yılında yeni çıkacak yasalar arasında diye duydum. O nedenle şimdilik eskisini ekleyeceğim. Sonra yenisini.

Saygılar...
User is offlineProfiline GitÖM
Go to the top of the page
+Quote Post
yabani
mesaj Aug 12 2005, 03:16:10 PM
İleti #9


Mafi Kalbi Gayrullah
Group Icon

Grup: Emekli
İleti: 3,636
Katılım: 8-April 04
Nereden: Keçi-Armut-Yabani Diyarı
Üye No.: 659@ umutseker
cevabın için teşekkür ediyorum, şu andaki durumda ben de, bina yönetimi de karşılıklı hakları çiğniyoruz biggrin.gif durumun sona ermesi sonuçta öncelikle bize, yani kiracının tahliyesine dayanıyor. aksi halde dava açarsam bina da bana karşı dava açar ve benim zararım yönetime oranla daha büyük olur. (belediyeden gelecek cezaları da ekleyince biggrin.gif )

ev ile birleştirme konusunda belediyenin sorun çıkaracağını sanmıyorum, planları inceledim bina yapısına herhangi bir zarar mevzu bahis değil. (olsa ben yaptırmam zaten biggrin.gif ) kiracımız çıktıktan sonra planı yeniden çizdirip onaylatmam gerekecek demekki.
User is offlineProfiline GitÖM
Go to the top of the page
+Quote Post
Lautreamont
mesaj Aug 12 2005, 03:38:01 PM
İleti #10


Master
****

Grup: Üyeler
İleti: 2,182
Katılım: 16-August 04
Üye No.: 7,159QUOTE(umutseker @ Aug 12 2005, 02:07 PM)
Kira sözleşmesi bir sözleşmedir ve her iki tarafa da yükümlülükler getirir. Kontrata böyle bir madde konulması ev sahibine üstünlük sağlıyor. Kiracının sözleşmeye aykırı davranması tahliye sebebidir (ev sahibi de aykırı davranamaz). Hatta bırak kontratı binanın yönetim planında evcil hayvan beslemeye dair bir hüküm yoksa besleyemezsin. Eğer böyle bir hüküm varsa ve kontratta da buna aykırı bir madde yoksa besleme hakkın var. Ancak yılan v.b hayvanları hiçbir şekilde besleme hakkın yok. (izin olsa bile) Bu tamamen yasaya aykırı.

Kontrata uymadığınız için malik kiracı aleyhine tahliye davası açabilme hakkına sahiptir. Evcil hayvan besleme hakkı kişisel bir hak değildir. Kişisel haklar kanunla belirli ölçüye kadar sınırlanabilir. (seyahat, ikamet v.cool.gif. Evcil hayvan besleme hakkı galiba ABD'de kişisel bir hak olmalı. Ama bizde böyle bir durum sözkonusu değil. Bu nedenle eğer evsahibi ile aynı binada oturmuyorsanız veya birisi sizi ev sahibine ihbar etmeyecekse veya alacağınız evcil hayvan gürültü çıkarmayacaksa besleyin derim ama yakalanırsanız evden çıkmanız için tahliye davası açılabilir.
Saygılar....
*Teşekkür ederim,
Birilerinin bizi şikayet edeceğini zannetmiyorum kaldı ki kedi gürültülü bir hayvan değildir. En iyisi besleyeyim ben smile.gif

User is offlineProfiline GitÖM
Go to the top of the page
+Quote Post
umudovski
mesaj Aug 12 2005, 03:48:37 PM
İleti #11


Avukat
Group Icon

Grup: Veteran
İleti: 20,928
Katılım: 13-January 05
Üye No.: 21,548@mood,

evet değildir ama ev sahibinin kulağına giderse tahliye davası açar ve dava masraflarını da üstlenmek zorunda kalırsınız. Bizim ev sahibi de istemiyor evcil hayvan. Kedi deyince havlıyor adam... smile.gif
User is offlineProfiline GitÖM
Go to the top of the page
+Quote Post
roferon
mesaj Aug 12 2005, 04:08:23 PM
İleti #12


Paylaşmayanın gözünü oyarım !!!
***

Grup: Üyeler
İleti: 720
Katılım: 1-October 04
Nereden: Zamanın ötesinde , geçmişin yanındayım
Üye No.: 10,279Bir Soru da ben sorayım ...

Oturduğum ev kendime ait.Hemen altımda binanın su deposu var.Kış aylarında oldukça soğuk oluyor.Ayırca su deposunda bulunan motorun sesi oldukça rahatsız edici boyutlarda. Evi kurada çektik zemin kat çıktı bu nedenle kat farkı aldık.
Yönetim kurulu toplantısında sorunumu dile getirdim ve sadece salon kısımının yani deponun bulunduğu kısmın tavanının izole edilmesini istedim.Bana benim kat farkı aldığımı bu nedenle yapılamayacağını söylediler.Kendi imkanlarımla yaptırmam gerekiyormuş. Bende buranın binanın ortak kullanım alanı olduğunu nasılki teras katta bir problem olduğunda buranın tamiri için benim de para verdiğimi ayrıca binada meydana gelen diğer sorunlarda ortak kullanım alanlarına dahil olduğu zaman da bunun sonucunda katlandığımı belirtmeme rağmen. Ayrıca önünden bile geçmediğim halde hatta yılda 3-4 kez kullandğım asansör aidatlarına katıldığımı da söylememe rağmen bir sonuç elde edemedim. Şimdi binanın yanına çardak yapılması gündeme geldi ve bende bu giderlere kesinlikle katılmayacağımı belirttim ama yönetim kurulu oy birliği ile alınan karar olduğunu bu yüzden bu gidere katılmam gerektiğini söylüyorlar. Bende bunun lüks giderlere girdiğini çardaktan faydalanmayacağımı vs. diyorum ama adamlar anlamıyor.
Binanın çatı katında bir problem olsa ve son katta oturanların evine bişey olsa çatı katının masraflarına benim katılmam elbetteki zorunlu ama orda oturanlarında katkı payı aldığını düşünürsek bu benim durumumla aynı olmaz mı ? Su deposu apartmanın ortak kullanım alanıdır ki bu madde de belirtilmiş ama benim sorunumun katkı payı aldığım için benim sorunum olarak kalması doğrumu ? Yasal olarak herhangi bir hak elde edemez miyim ? Ayrıca binanın sığınak olarak kullanılan kısmına telvizyon alındı asansörlere radyo yayını bağlandı ve tüm bu giderlere ben ister istemez katılıyorum oysaki tv . ve radyo yayını lüks değilmidir. Benim bunlara katılmama gibi bir durumum olamaz mı ?
Şimdiden ilginize teşekkür ederim ...
User is offlineProfiline GitÖM
Go to the top of the page
+Quote Post
yabani
mesaj Aug 12 2005, 04:16:56 PM
İleti #13


Mafi Kalbi Gayrullah
Group Icon

Grup: Emekli
İleti: 3,636
Katılım: 8-April 04
Nereden: Keçi-Armut-Yabani Diyarı
Üye No.: 659roferon'un sorununa çok benzer olarak benim de sorunum var, aynı şekilde benim de oturma odamın altında su deposu var. herhangi bir ısıl problemim yok fakat hidrofor çalıştığında zemin sallanıyor, ve yüksek bir ses yapıyor.
yani hidrofor'un bulunduğu mekan'a ses izolasyonu (ki bunu ben de yapabilirim ) ve hidrofor'a şok absorbeli bir montaj yapılması gerekmekte (bunu yapamam) benzer şekilde bu giderler bişnanın ortak gideri midir yoksa bana has giderler mi?

Not: bende asansör giderlerine katılıyorum, ki benim katımda asansör fiziki olarak dahi mevcut değil. (asansör kat başlangıcı bina girişinden itibaren, ama benim evim bunun bir kat altında, yani bulunduğum katta asansör kapısı bile yok biggrin.gif )
User is offlineProfiline GitÖM
Go to the top of the page
+Quote Post
umudovski
mesaj Sep 26 2005, 06:11:19 PM
İleti #14


Avukat
Group Icon

Grup: Veteran
İleti: 20,928
Katılım: 13-January 05
Üye No.: 21,548Üstadım hidrofor binanın ortak aracıdır ve hidroforun bulunduğu alan da ortak kullanım alanıdır. Bunun masraflarını bütün bina ödemek zorundadır.

Asansör giderlerine katılmak zorundasınız. Çünkü asansörün binada olması ve çalışıyor olması yeterli. Asansör de ortak kullanım alanıdır ve bina malikleri ortak alanların masraflarına ortak olarak katılmak zorundadır.

Saygılar...
User is offlineProfiline GitÖM
Go to the top of the page
+Quote Post
umudovski
mesaj Sep 26 2005, 06:19:29 PM
İleti #15


Avukat
Group Icon

Grup: Veteran
İleti: 20,928
Katılım: 13-January 05
Üye No.: 21,548QUOTE(roferon @ Aug 12 2005, 05:18 PM)
Bir Soru da ben sorayım ...

Oturduğum ev kendime ait.Hemen altımda binanın su deposu var.Kış aylarında oldukça soğuk oluyor.Ayırca su deposunda bulunan motorun sesi oldukça rahatsız edici boyutlarda. Evi kurada çektik zemin kat çıktı bu nedenle kat farkı aldık.
Yönetim kurulu toplantısında sorunumu dile getirdim ve sadece salon kısımının  yani deponun bulunduğu kısmın tavanının izole edilmesini istedim.Bana benim kat farkı aldığımı bu nedenle yapılamayacağını söylediler.Kendi imkanlarımla yaptırmam gerekiyormuş. Bende buranın binanın ortak kullanım alanı olduğunu nasılki teras katta bir problem olduğunda buranın tamiri için benim de para verdiğimi ayrıca binada meydana gelen diğer sorunlarda ortak kullanım alanlarına dahil olduğu zaman da bunun sonucunda katlandığımı belirtmeme rağmen. Ayrıca önünden bile geçmediğim halde hatta yılda 3-4 kez kullandğım asansör aidatlarına katıldığımı da söylememe rağmen bir sonuç elde edemedim. Şimdi binanın yanına çardak yapılması gündeme geldi ve bende bu giderlere kesinlikle katılmayacağımı belirttim ama yönetim kurulu oy birliği ile alınan karar olduğunu bu yüzden bu gidere katılmam gerektiğini söylüyorlar. Bende bunun lüks giderlere girdiğini çardaktan faydalanmayacağımı vs. diyorum ama adamlar anlamıyor.
Binanın çatı katında bir problem olsa ve son katta oturanların evine bişey olsa çatı katının masraflarına benim katılmam elbetteki zorunlu ama orda oturanlarında katkı payı aldığını düşünürsek bu benim durumumla aynı olmaz mı ? Su deposu apartmanın ortak kullanım alanıdır ki bu madde de belirtilmiş ama benim sorunumun katkı payı aldığım için benim sorunum olarak kalması doğrumu ? Yasal olarak herhangi bir hak elde edemez miyim ? Ayrıca binanın sığınak olarak kullanılan kısmına telvizyon alındı asansörlere radyo yayını bağlandı ve tüm bu giderlere ben ister istemez katılıyorum oysaki tv . ve radyo yayını lüks değilmidir. Benim bunlara katılmama gibi bir durumum olamaz mı ?
Şimdiden ilginize teşekkür ederim ...
*
Kat farkı eğer dairenin alanın küçük olmasından dolayı ise bu amaçla ödenir. Yani kat farkının ödenme nedeni en alt katı çeken kişinin ortaya çıkan zararını kapatmaktır. Siz zemin katı kurada çektiyseniz kural olarak kat farkı ödenir... Yönetim Kurulu böyle bir şey dediyse kanuna aykırı iş yapmıştır. Sizin dava açarak bu işlemi yaptırma hakkınız bulunmaktadır. Binanın kat farkı ödemesi ortak kullanım alanlarında yapılacak iyileştirme giderlerinden kurtulmasını sağlamaz. wink.gif
Asansör konusunda ne yazık ki yasa açık ve masraflarına katılmak zorundasınız. Çünkü asansör de ortak kullanım alanı içine giriyor.. Eğer bina su deposuna gerekli işlemi yapmıyorsa mahkeme kararıyla yaptırma imkanınız bulunmaktadır.

Saygılar....
User is offlineProfiline GitÖM
Go to the top of the page
+Quote Post
2 Sayfa V  1 2 >
Konuya Cevap EkleYeni Konu Baslat
1 kullanıcı bu başlığı okuyor (1 Misafir ve 0 Gizli Kullanıcı)
0 Üye:

 rss Basit Görünüm Şuan: 20th January 2017 - 10:04:12 PM